Opgelet
De Brusselse kinderbijslag stijgt in mei met 2% (eerste betaling in juni). Meer info vind je in onze nieuwsrubriek.
Sluiten

Disclaimer Famiris

Beperking van aansprakelijkheid

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie en gegevens op onze website juist zijn. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden of garantie bieden voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens. Dit geldt zowel voor onze website als voor alle andere websites waarnaar wij een link plaatsen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via dergelijke links kunnen worden bereikt. Bovendien behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen in de verstrekte informatie of gegevens aan te brengen.

Noch Iriscare, noch zijn medewerkers of vertegenwoordigers kunnen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, door een derde aansprakelijk worden gesteld voor schade (met inbegrip van, zonder beperking, directe, indirecte, gevolgschade, bijzondere of strafrechtelijke schade en winstderving) die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie en gegevens die zich op onze website bevinden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot handelsmerken, modellen, logo’s, teksten en beelden, is eigendom van Iriscare en wordt beschermd door de Belgische wetgeving inzake auteursrecht en naburige rechten, alsmede door andere toepasselijke wetgeving.

De inhoud van deze website mag niet worden verveelvoudigd in welke vorm dan ook, door of op verzoek van een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iriscare.

Niets van wat is vervat op deze website mag worden uitgelegd als het verlenen van enige licentie of enig recht tot gebruik van materiaal dat eigendom is van Iriscare, met uitzondering van de beperkte licentie om bepaalde materialen van deze site te downloaden of af te drukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Toepasselijk recht

Alle informatie of gegevens, het gebruik ervan en de registratie op de website van Iriscare evenals alle handelingen, machtigingen of verboden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. In geval van een geschil met betrekking tot het gebruik van deze site zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.