Vertrouwelijkheidsverklaring over de persoonsgegevens

1. Inleiding

Iriscare is verantwoordelijk om het Brusselse openbare kinderbijslagfonds “Famiris” te beheren.

Iriscare besteedt alle nodige aandacht aan de naleving van de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, op grond van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, beter bekend onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of op grond van de Belgische wet van 30 juli 2018 die de AVG uitvoert.

Deze vertrouwelijkheidverklaring over de gegevensbescherming is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door Famiris worden uitgevoerd, voor alle klanten, bezoekers van onze website en portal myFamiris maar ook op wie ons ter plaatse bezoekt.

2. Wie is de verantwoordelijke van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Iriscare is de verantwoordelijke van de verwerking van uw persoonsgegevens:

Iriscare Belliardstraat 71 bus 2 1040 Brussel

Voor elke vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming (of Data Protection Officer (DPO)) van wie de contactgegevens worden vermeld in punt “Hoe kunt u uw rechten uitoefenen” van deze vertrouwelijkheidsverklaring.

3. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Iriscare verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om de wetgeving toe te passen op het vlak van gezinsbijslag in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De door Iriscare uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens worden dus verricht in het kader van wettelijke verplichtingen, het algemeen belang en op basis van uw toestemming wanneer u informatie opvraagt, een onlineformulier invult, een document downloadt of het gebruik van cookies toestaat.

4. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Europese verordening “AVG” en de Belgische wet van 30 juni betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De verzamelde gegevens worden beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze verzamelden en worden verwerkt met het hoogste respect.

Iriscare nam alle gepaste technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Onze medewerkers zijn opgeleid om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen en ze hebben ook een vertrouwelijkheidsverbintenis ondertekend.

5. Wat zijn de door Iriscare verwerkte persoonsgegevens?

De verwerkte gegevens worden gegroepeerd in de volgende categorieën:

identificatiegegevens: die toelaten om u te identificeren zoals uw naam, voornaam gebruikersnaam, uw rijksregisternummer, enz.;

contactgegevens: die toelaten met u te communiceren, zoals uw telefoonnummer, postadres, e-mailadres, enz.;

gegevens over uw persoonlijke kenmerken: die ook toelaten om u te identificeren zoals uw geboortedatum, burgerlijke staat, enz.;

gezinsgegevens: noodzakelijk voor bijvoorbeeld de berekening van de gezinsbijslagen zoals uw gezinssituatie, beroeps- en financiële situatie, gezinssamenstelling, de echtgenoot/echtgenote of partner, enz.;

gegevens over de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand: noodzakelijk voor bijvoorbeeld de berekening van  de toeslagen op de kinderbijslag, enz.;

financiële gegevens: die toelaten om u de u verschuldigde bedragen uit te betalen zoals het bankrekeningnummer, inkomsten, enz.;

gegevens met betrekking tot het beheer en de controle van uw prepaid betaalkaart: die toelaten om u de u verschuldigde bedragen uit te betalen zoals de naam van de kaarthouder, uniek kaartidentificatienummer, status van de kaarthouder, saldo op de kaart, historiek van de (ont)laadbeurten, aanmaakdatum van de kaart, vervaldatum van de kaart, status van de kaart, enz.;

aanmeldingsgegevens: de bij het gebruik van de webdiensten, sociale netwerken en toepassingen verzamelde informatie om die onlinetools te beveiligen of met het oog op uw gebruikscomfort zoals de gebruikersnaam, het IP-adres, de taalvoorkeur, enz.;

gegevens die u verstrekt via een onlineformulier: zoals wanneer u een geboortetoelage of kinderbijslag aanvraagt, of wanneer u ons een vraag stelt, enz.;

gegevens van de videobewaking: om veiligheidsredenen wanneer u naar ons kantoor gaat.

6. Voorwaarden om uw gegevens te verzamelen

Die gegevens worden verzameld op verschillende manieren:

  • Ofwel rechtstreeks bij u, bijvoorbeeld bij uw inschrijving of uw vraag om onze diensten in onze kantoren en/of op onze website. Met uitzondering van bepaalde door de wet vereiste persoonsgegevens bent u vrij ons al dan niet persoonsgegevens te verstrekken. Het is echter mogelijk dat als u bepaalde informatie niet verstrekt, wij de doelstellingen die wij via de aanbevolen behandelingen beogen, niet kunnen halen.
  • Ofwel bij derden die officiële instanties en externe authentieke bronnen zijn en over gegevens beschikken die op u betrekking hebben. Het gaat om gegevens afkomstig van het Rijksregister; de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; de Kruispuntbank van Ondernemingen, van elke andere openbare administratie dat al dan niet actief is in het domein van de sociale zekerheid, de FOD Financiën, enz. Die bronnen worden altijd toegestaan, gecontroleerd en zijn betrouwbaar.

7. Wat zijn uw rechten als betrokkene bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Europese Verordening “AVG “ voerde uitdrukkelijk verschillende rechten in voor natuurlijke personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt:

  • recht van inzage van uw persoonsgegevens: u kunt te allen tijde contact opnemen met Iriscare om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens;
  • recht op rectificatie van uw persoonsgegevens:  het kan gebeuren dat sommige van de gegevens over u waarover wij beschikken niet (meer) juist zijn. U kunt altijd vragen dat die gegevens worden gerectificeerd of aangevuld, tenzij wij niet de authentieke bron zijn van die gegevens;
  • recht op wissing van uw persoonsgegevens: u kunt Iriscare altijd vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Houd er echter altijd rekening mee dat wij uw gegevens enkel kunnen wissen als ze niet meer noodzakelijk zijn om gezondheidsdossiers en/of dossiers over bijstand aan personen waarbij u betrokken bent, te verwerken;
  • recht om de beperking te vragen van de verwerking van uw gegevens: u hebt het recht om, in de volgende gevallen, de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen: u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens en wij hebben tijd nodig om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren, ofwel is de verwerking onrechtmatig en vraagt u niet dat uw persoonsgegevens worden gewist maar dat de verwerking ervan wordt beperkt;
  • recht op overdraagbaarheid: u hebt het recht om al de informatie die op u betrekking heeft, te ontvangen in een overdraagbare en leesbare vorm en om uw gegevens te laten doorgeven aan een andere instantie;
  • recht om u te verzetten tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang of met het oog op direct marketing en profilering. U hebt eveneens het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor statistische doeleinden of in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek waarbij het algemeen belang niet wordt gediend;
  • recht om te weigeren dat uw gegevens automatisch worden verwerkt bepaalde gegevensverwerkingen en procedures verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Binnen Iriscare kozen wij ervoor om die geautomatiseerde verwerkingen te beperken.

Het recht op wissing, gegevensoverdraagbaarheid en verzet gelden niet voor de verwerkingen van persoonsgegevens die gebeuren in het kader van een wettelijke verplichting of noodzakelijk zijn om een opdracht van algemeen belang uit te voeren.

8. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Ofwel neemt u contact op met de DPO van Iriscare:

als u een of meerdere van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u uw verzoek per post sturen naar:

Iriscare Dienst Gegevensbescherming Belliardstraat 71 bus 2 1040 Brussel

Uw verzoek moet vergezeld zijn van een recto-versokopie van uw identiteitskaart als bewijs van uw identiteit, om te vermijden dat iemand anders uw rechten in uw plaats uitoefent.

De antwoordtermijn bedraagt één maand. Die termijn kan uitzonderlijk worden verlengd (tot maximaal drie maanden), maar in dat geval geven wij u daar binnen een maand de reden van.

Ofwel neemt u contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

u hebt het recht te allen tijde een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Iriscare niet gebeurde overeenkomstig de geldende regelgevingen. We verzoeken u echter om eerst met ons contact op te nemen om te proberen het probleem samen op te lossen.

Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

9. Kunt u uw toestemming intrekken?

Iriscare heeft de wettelijke verplichting de persoonsgegevens te verwerken en te beheren in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten als openbare betalingsinstantie voor gezinsbijslagen in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor zover bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens echter gebaseerd zijn op uw toestemming, hebt u het recht om te allen tijde en zonder verantwoording uw toestemming in te trekkenHet enige dat u hoeft te doen, is een aanvraag indienen bij onze DPO, van wie de contactgegevens worden vermeld in punt “Hoe kunt u uw rechten uitoefenen” van deze vertrouwelijkheidsverklaring.

10. Worden uw persoonsgegevens doorgezonden aan derden?

Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgezonden als hun deelname aan de verwerking van uw dossier dat vereist of als de wetgeving die doorgifte oplegt. In dit geval zendt Iriscare enkel de gegevens die het mogelijk maken om de beoogde doeleinden te bereiken

Uw persoonsgegevens zullen nooit voor reclamedoeleinden worden gebruikt noch worden doorgegeven of verkocht aan derden die uw gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

11. Hoe gebeurt de communicatie van persoonsgegevens in de EU?

Het merendeel van de communicatie van de gegevens naar het buitenland gebeurt met de landen van de EU of in de landen van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.).

Als uw gegevens worden gedeeld met andere landen van buiten de Europese Unie, zien wij er via bilaterale verdragen en instrumenten die zijn ingevoerd bij de artikelen 45 en 46 van de AVG op toe dat die landen voldoende waarborgen bieden om uw persoonsgegevens te beschermen.

In alle gevallen past Iriscare steeds de Europese regelgeving toe voor de internationale doorgift van uw persoonsgegevens.

12. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Iriscare bewaart uw persoonsgegevens tijdens de duur die nodig is om zijn wettelijke opdrachten uit te voeren en om uw verzoeken te verwerken.

13. Cookies

Bij elk bezoek van onze website kunnen er automatisch cookies worden opgeslagen op de harde schijf van de computer, het mobiele toestel of de tablet van de bezoeker. Deze gegevens helpen Iriscare zijn website beter te doen overstemmen met de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Iriscare heeft een cookiebeleid dat u kunt lezen door te klikken op de hyperlink “Cookies” onderaan elke pagina van onze website.